Referat af Hjernerystelsesforeningens ordinære generalforsamling den 25.10.2020

Årsmøde generalforsamling 2020

Velkomst og praktik

Sekretariatschef i Hjernerystelsesforeningen, Nicolai Aaen, bød velkommen og gav praktiske informationer omkring COVID-19 forholdsreglerne ifbm. generalforsamlingen.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Generalforsamlingen valgte Rune Havgaard Sørensen som dirigent.

Generalforsamlingen vedtog at dispensere for den senere afholdelse af generalforsamling end angivet i vedtægterne grundet corona-epidemien.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var varslet rettidigt, og i overensstemmelse med vedtægterne, uden indsigelser.

Som referent valgtes Marna Frida Olsen.

Som stemmetællere valgtes Pernille Hermann og Arne Skadhede.

Dirigenten foreslog, at punkt 2 og 3 i dagsordenen blev lagt sammen. Dette blev vedtaget.

Formandens beretning

Da Kim Friedrich var fungerende landsformand i kalenderåret 2019, var det ham som forestod beretningen. Kim Friedrich fremhævede følgende punkter ud over den skriftlige beretning:

“I 2019 fik vi stadig større opbakning med 1900 medlemmer i slut 2019. Så vi er nu en mellemstor patientforening i Danmark.

Jo større vi bliver som patientforening, jo mere vil vi have at sige.
Jeg glæder mig til 2020, hvor der højst sandsynligt opnås 2000 medlemmer. Men det koster penge at vokse. I 2019 har vi investeret i et nyt sekretariat og nye medarbejdere. Så i 2018, har vi haft et mindre underskud. Derfor iværksatte vi en økonomiplan. Vi øgede bl.a. medlemsbidraget. Det er gået rigtig godt med økonomien derefter.

2019 var et vigtig år ift. forskning. Fx PhD Heidi Graffs studie vedr. ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet, som påpeger at mange desværre falder ud af arbejdsmarkedet pga. følger af hjernerystelse. Vi kan se på, hvad det koster, og det kan vi bruge politisk.
Desuden tyder meget på, som vi har længe sagt, at tværfaglig behandling er den bedst måde at gribe behandling og rehabilitering an på.

Diagnosticering er et andet vigtigt emne: Overskyggende symptomer, fx brækket ben kan medvirke til at en hjernerystelse overses. En skade der er til stede, men ikke registreret. Det er en usynlig skade, som man ikke kan måle. En anden type fejldiagnosticering er fikseringsfejl – det kan fx være, hvis man har fået en hjernerystelse, og derfor kan fx tristheden fejltolkes som en egentlig depression, og lede til et forkert behandlingsspor.

Forskningen er utrolig vigtig ift. patientgruppen. Man skal ikke længere være ekspert på egen sygdom, men trække på anerkendt forskning.

Vi har de forløbne år samarbejdet med DCFH (Dansk Center for Hjernerystelse) om opdaterede Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR). NKR indkredser 7 indsatsområder. Vi håber, at de kommer ud om et par måneder, måske start 2021. Problemet er, at ramte er en meget sammensat gruppe. Med NKR kan vi nu pege på specifikke interventioner.

Vi ønskede at afholde en hjernerystelseskonference i år, men pga. corona blev den aflyst. Men konferencen i 2019 var en succes. Super vigtig, fordi det kommunale område er vigtigt ift. de mange ramte.

Vi har oprettet en landsdelsforening i Aarhus/Jylland. Den har eksisteret tidligere, men nu virker den til at være stabil. Det er super vigtigt med lokalforeninger. Vi vil gerne have lokalforeninger i bl.a. Odense og Aalborg også.

Vi har mødegrupper i bl.a. Aarhus, men også steder, hvor vi endnu ikke har lokalforeninger så som Odense, Kolding, København og Farum. Vi har desuden arrangeret foredrag mange steder rundt omkring i landet.

Og til noget mere personligt. Dette år bliver det sidste for mig. For dem af jer, som ikke kender mig har jeg været med fra patientforeningens start, hvor jeg har været landsformand, næstformand og kasserer. Men jeg har besluttet, at 2020 skal være det sidste år for mig. Der skal nye kræfter ind i landsbestyrelsen. Der sidder nogle rigtig gode mennesker i landsbestyrelsen. Blandt andre er Arne Skadhede trådt til som konstitueret landsformand.

Mange tak til sekretariatsleder Nicolai Aaen. Det er vemodigt at sige farvel til samarbejdet, men jeg fortsætter som frivillig.

Nu har patientforeningen fået meget succes, men vi må ikke tage det som en selvfølge. Mange ramte tager det for givet, at vi findes, og at der er tilbud til dem, men det er vigtigt at pointere, at det er utroligt vigtigt, at man engagerer sig i arbejdet. Vi skal også støtte op om ting, der allerede eksisterer. Sammen skal vi nok nå i mål.

Jeg vil gerne takke landsbestyrelsen, DCFH, HKI, PPH, landsdelsforeningen i Aarhus/Jylland.

Det var det for mig. Tak for det!”

Regnskab og budget

Sekretariatsleder Nicolai Aaen fremlagde regnskabet assisteret af kasserer Steffen Ahle Møller online.
Nicolai Aaen fremhævede følgende:

Regnskab for 2019

Vores økonomi vokser støt. I 2019 steg indtægterne fra medlemskontingenterne. Dels pga. stigning i antal medlemmer, men også pga. kontingentstigning. I dag er vi i nærheden af 2.000 medlemmer. Indtægter fra donationer er også steget. Vi modtog 50.000 kr. øremærket til oplysningsfilm. Vi fik også gang i fondsansøgningerne igen efter en kortere pause.

Vores depositum fra vores tidligere lejemål for sekretariatet hos Ordnung er trukket fra lejen i 2018. Derfor ser den billigere ud. Men lejen hos Voxeværket er faktisk lidt billigere end vores kontorfællesskab hos Ordnung, tilmed for flere m2. Til gengæld er de fysiske rammer mere slidte, selvom der er hyggeligt i kantinen på 2. sal.

Personaleomkostninger er også steget. Marna overtog efter Amalie og Ole. Så hun er to i én, kommunikation og administration. Hun har også fået timer via bevilling. Så det er gået bedre end forventet. Vi havde budgetteret med et mindre underskud, men der ser ud til at blive et overskud, og det ser ud til, at der har været en række dynamiske effekter af investeringerne i 2018.

Budgettet for 2020

Vi er et stykke inde i 2020, så jeg kommer til at fortælle, hvordan det er gået. Selvom budgettet i princippet er fremadrettet, så er vi nu ved afslutningen af året.

Da første bølge af COVID-19 var på sit højeste mellem marts og juni, havde vi tilgang af halvt så mange medlemmer, som vi plejer. Folk har måske været optaget af andre ting. Der kan være mange grunde. Men nu er vi tilbage på normalt niveau med 2-2,5 medlemmer om dagen. Grundet corona forventer vi dog 100 medlemmer færre end budgetteret i 2020.

Vi har fået en PUF-bevilling på 200.000 kr. plus en anonym donation på 100.000 kr. Så der er kommet væsentligt flere penge i kassen. Organisationsmedlemskaber er ikke udviklet helt så meget, som vi ville. Det hænger måske sammen med, at arbejdet med hjemmesiden også tager længere tid end forventet. Til gengæld tegner udviklingen lige nu til en rigtig fin ny hjemmeside.

Der har også været en lønudvikling samt en projektansættelse. Lønudgifterne kommer til at være noget højere end budgetteret.

I forhold til budgettet ser det således ud til, at vi indtil videre kan regne med en forsigtig samlet opjustering, hvor det forventede lille overskud måske kan gå hen og blive større. Vi får flere penge, men der er også flere forventninger. Og den kommende landsbestyrelse må sandsynligvis stadig prioritere.

Rune: Vores ekstern revisor har ingen bemærkninger til årsregnskabet, og intern revisor har heller ingen forbehold.

Godkendelse
Formandens beretning, årsregnskabet og budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag, vedtægtsændringer

Ift. medlemsbidrag er der ingen forslag til ændringer.

Bestyrelsen havde fremlagt 4 forslag til ændringer til vedtægterne, som blev motiveret ved Susanne H. Hansen.

Forslag 1

Det handler om løbende mulighed for at opkræve kontingent. Hidtil har det været sådan, at det opkræves for hvert regnskabsår, men nu vil vi gerne have, at det i højere grad kan være indmeldingstidspunktet, som afgører, hvornår vi opkræver kontingent igen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2

Det handler om, at landsbestyrelsen skal kunne omkonstituere sig løbende. Når den nye bestyrelse er blevet valgt, skal man mødes 14 dage efter. Det vil vi gerne ændre til 14 hverdage.

Spørgsmål:

Vil det også være, hvis der er sygdomsperioder?

Susanne: Ja, det er mit indtryk. Det er meningen, at det skal være mere fleksibelt.

Spørgsmål fra Katrine:

Kræver det kun almindeligt flertal?

Susanne: Hvis der er nogen, der ikke længere kan varetage opgaven, så skal det være nemt at omkonstituere sig. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen ved almindeligt flertal, og derfor er det også naturligt at kunne omkonstituere sig, hvis formanden fx ikke længere nyder opbakning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3

Det handler om, hvornår man skal kunne indkalde til ekstraordinær bestyrelsesmøde.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 4

En opfølgningsopgave fra sidste Generalforsamling, som handler om, hvornår man er habil i en sag, men også om, hvornår man må kombinere det at have en virksomhed relateret til hjernerystelse og samtidig sidde i landsbestyrelsen.

Forslaget går ud på, at man har pligt til at holde sine personlige økonomiske interesser adskilt fra bestyrelsesarbejdet.

For at det skal være fleksibelt, kan man få en forhåndsgodkendelse i hver enkelt sag. Man skal ikke kunne deltage i behandling af en sag, hvor man selv har en økonomisk interesse.

Spørgsmål:

Der blev spurgt til hvorfor arbejdsgrupper ikke er nævnt i vedtægtsændringen.

Susanne svarede, at det er bestyrelsesarbejdet, der er vigtigst. Arbejdsgrupperne er underlagt bestyrelsen.

Dirigenten klargjorde, at der blev spurgt, om det ikke længere gælder arbejdsgrupper, og til det er svaret, at den tekst, der gælder arbejdsgrupper, stadig vil stå. Den er ikke en del af ændringen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse

Dirigenten opsummerede, at det af vedtægterne fremgår, at der skal sidde 7-9 medlemmer, og at 3 medlemmer, der har siddet i et år, derfor ikke er på genvalg, da valgperioden er 2 år. Dermed udgør den siddende bestyrelse 3 personer. Der er 5 kandidater til valg. Bestyrelsen kan dermed udgøre i alt 8 medlemmer, hvilket er i tråd med vedtægterne.

Blivende medlemmer i landsbestyrelsen:

Arne Skadhede (fortsætter) Har været i landsbestyrelsen i 1,5 år. Der var enighed om, at jeg skulle overtage stafetten fra Kim. Når vi omkonstituerer os, kan det være, der kommer en anden landsformand. Men nu fortsætter jeg det næste år.

Steffen Ahle Møller (fortsætter) Kasserer. Også 1,5 år siden.

Katrine Nørgaard (fortsætter) Har været i bestyrelsen i 1,5 år.

Dirigenten opsummerede, at der var 5 nye kandidater: Mimi Nettelbladt, Susanne Holmgaard Hansen, Susanne Both, Tobias Abell og Danny Bøjstrup Pedersen. Alle kandidater bekræftede at være tilstede.

Ingen andre kandidater meldte sig.

Danny Pedersen præsenterede sig mundtligt:
For 5 år siden fik jeg hjernerystelse. Kom ind i et system, hvor jeg fandt ud af, at der er nogle huller. Kom i kontakt med andre og startede “Svigtet af forsikringen”. Jeg arbejder for bedre udredninger, politisk, og i medierne. Undervejs er jeg kommet i kontakt med jer, Nicolai primært, men også Arne. Jeg vil gerne bringe erfaringerne ind i patientforeningen. Primært kompetencer inden for det politiske, men føler mig også bredt klædt på.

Mimi Nettelbladt præsenterede sig mundtligt:
Jeg har arbejdet med hjernerystelser siden 2017. Egentlig fra en professionel vinkel, men jeg har også selv været i en ulykke, så nu er jeg også ramt. Jeg er med i et forskningsprojekt, hvor man laver hypnose med ramte – med jobcenteret i Silkeborg. Center for Hjerneskade. Har også egen privatpraksis som psykolog.

Susanne Both præsenterede sig mundtligt:
4 hjernerystelser. Socialrådgiver i 15 år. Krisecenter og beskæftigelsesområdet. Sociale sager. Frederiksberg Jobcenter, kontanthjælpsmodtagere, Ulykkeslinjen. Bred viden. Har været medlem hele vejen igennem. Vant til bestyrelsesarbejde. Er ret vild med beskæftigelsesområdet. Har været i kontakt med Nicolai Aaen vedr. hvor svært det er at få relevant hjælp.

Susanne H. Hansen præsenterede sig mundtligt:
Kom oprindeligt ind som suppleant. Har været med siden 2019. Det var jeg rigtig glad for. Jeg er jurist og har arbejdet med politisk varetagelse. Personlig baggrund: Min datter fik hjernerystelse, da hun var 8 år, og hun var ikke i skole i 2 år. Så jeg er meget optaget af børneområdet, men også hvordan vi bruger pårørende som ressource. Jeg fik god hjælp fra Hjernerystelseslinjen. Det der i sidste ende hjalp min datter, var en hjælp i Virum. Det er vigtigt, at der er et sted, man kan komme hen. Bor i Herlev med min mand og datter, som er helt rask i dag. Hun sagde: “Jeg tror altså, det er ret godt, at du skal med i den bestyrelse.” Hun husker ikke så meget fra dengang, men hun er en glad pige i dag.

Tobias Abell præsenterede sig mundtligt:
Jeg er 39 år med kæreste og 2 børn. Bor sydvest for Aarhus. Pårørende til min kæreste samt en kollega med hjernerystelse. Baggrund i foreningsarbejde, sundhedsorganisationer. Jeg interesserer mig meget for systemer og strukturer. Det er rigtig spændende. Information til privatpraktiserende læger er vigtigt. Forskningsmæssige ting skal kommunikeres ud, så man kan spotte problemerne tidligt.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

Valg af suppleanter
Ingen suppleanter stillede op til valg.

Revisor
Jeg har fået at vide, at nuværende intern revisor, Edith Marie Rosenmeier, vil gerne genopstille.

Edith Marie Rosenmeier blev enstemmigt valgt.

Eventuelt

Arne Skadhede gav den afgåede landsformand Kim Friedrich varme ord med på vejen, og fremhævede, at Kim Friedrich har været virkelig sej. Han slog hovedet mod noget støbejern for nogle år siden, og sover mange timer i døgnet. En lovende kemiingeniør, som desværre må nøjes med at være fleksjobber. Kim Friedrich har udført et kæmpe arbejde for patientforeningen gennem 7 år.

Nicolai Aaen fremhævede, at Kim Friedrich var den sidste af de første i landsbestyrelsen, som var med til at stifte patientforeningen, og overrakte en gave.

Kim Friedrich takkede for gaven.

Arne Skadhede sagde også tak til afgående næstformand, Pernille Hermann. Pernille har arbejdet i 3 år i patientforeningen og har været en stabil kraft. Det har været en kæmpe fornøjelse at lære hende at kende.

Nicolai Aaen fremhævede Pernille Hermanns øje for sammenhæng og de frivillige i patientforeningen og hendes personlige motivation. Jeg glemmer aldrig din fortælling om da du kom hjem efter dit første bestyrelsesmøde: “Hold kæft hvor er jeg træt, men hold kæft hvor er det fedt!”. Derefter overrakte Nicolai Aaen en gave til Pernille.

Pernille takkede for gaven.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og udtrykte glæde ved at se en positiv udvikling i patientforeningen, og afsluttede generalforsamlingen.